Zarządzenie Starosty Biłgorajskiego w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2017
Zarządzenie nr 35/2017Starosty Biłgorajskiegoz dnia 17 lipca 2017 rokuw sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanych przez Starostę Biłgorajskiego

Zarządzenie nr 35/2017Starosty Biłgorajskiegoz dnia 17 lipca 2017 rokuw sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanych przez Starostę Biłgorajskiego.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788), zarządza się co następuje:

§1

W związku ze wzrostem zagrożenia drzewostanów sosnowych przez kornika ostrozębnego na terenie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanych przez Starostę Biłgorajskiego zobowiązuje się właścicieli i posiadaczy lasu do:

1)         systematycznego przeglądu drzewostanów celem lokalizacji ognisk gradacyjnych szkodnika, których wskaźnikiem jest zmiana zabarwienia igliwia na szare, żółte do czerwonego obejmujące początkowo część a następnie całą koronę drzewa,

2)         uprzątania powierzchni zrębowych oraz potrzebieżowych z wierzchołków i gałęzi oraz palenia pozostałości po ściętych drzewach (gałęzie),

3)         usuwania złomów i wywrotów oraz drzew uszkodzonych przez np. pożar,

4)         regularnego usuwania wydzielającego się posuszu,

5)         zapoznania się z charakterystyką gatunku oraz opisem zabiegów profilaktyki i zwalczania kornika ostrozębnego stanowiącą złącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

W przypadku stwierdzenia przez właścicieli lasu wystąpienia grup lub kęp drzew z oznakami zasiedlenia bądź drzew zamierających, należy:

1)    bezzwłocznie o zaistniałej sytuacji zawiadomić leśniczego prowadzącego
nadzór nad lasami niepaństwowymi na danym terenie, bądź wydział Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

2)    usunąć zasiedlone drzewa oraz wywieźć bądź spalić pozostałości po ściętych
drzewach.

§3

Wykonanie   zarządzenie   powierza   się   Kierownikowi   Wydziału   Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz w urzędach gmin powiatu biłgorajskiego.
STAROSTA
Kazimierz Paterak

Galeria

  • Powiększ zdjęcie