INFORMACJA Urząd Gminy Aleksandrów, uprzejmie informuje o spotkaniu, które odbyło się w dniu 03 października 2018r UG Aleksandrów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2018

Organizatorem spotkania było Ministerstwo Środowiska w ramach projektu „czyste powietrze”. Wyjaśnień udzielała przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe - węgiel), oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu - docieplenie przegród budynku -  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) - montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia sie na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energia. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom

finansowym. Program skierowany jest do osob fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).

Maksymalna kwota dotacji: korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie potyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Nabór wniosków: Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco• Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnieWojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej• Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania(elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOSiGW.

Terminy: - realizacja programu: lata 2018-2029 - podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. - zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy: - dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania     programu, dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu

WARUNKI DOFINANSOWANIA - maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł - minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł - oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M+70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie - planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat -  możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia - okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

- dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowywanie - przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu/osoba w PLN

 

Dotacja

procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego

Pożyczka

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 -800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 -1 000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1 001 - 1 200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1 201 - 1 400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1 401 - 1 600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1 600

do 30%*

do 70%

do 100%

           


 

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

centrala: (+48 22) 36-92-900 

www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

e-mail: info@mos.gov.pl

 

 

 

WFOSiGW w Lublinie                        

20-074 Lublin                    

ul. Spokojna 7

Tel. (81) 532-17-64,

Tel. (81) 742-46-48/49

www.wfos.lublin.pl

sekretariat@wfos.lublin.pl

 

                                       Z poważaniem:

Wójt Gminy Aleksandrów

(-) Józef Biały

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-04
Data publikacji:2018-10-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:376