Gmina Aleksandrów

Punk selektywnej zbiórki odpadów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, m.in. poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

Na terenie Gminy Aleksandrów od 1 lipca 2013 r. czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego  mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddawać m.in. szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz budowlany i rozbiórkowy, opony, odpady zielone, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach, baterie i akumulatory, jarzeniówki, leki, odpady biodgradowalne itp.

 

PSZOK w Aleksandrowie jest czynny w każdy wtorek miesiąca  w godzinach od 1000-1500

 

LOKALIZACJA

 

Mapa lokalizacji Punktu selektywnej zbiorki odpadów

 

DANE  ADRESOWE:

Urząd Gminy Aleksandrów
Aleksandrów Drugi 380
23-408 Aleksandrów

TELEFONY DO KONTAKTU:

 84 687 50 02   lub   84 687 53 21

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: