Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Aleksandrów (Aleksandrów Drugi 380, 23-408 Aleksandrów, tel: 84 687-50-02 lub 84 687-53-21, fax: 84 687-50-32, email: sekretariat@ealeksandrow.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów.

2. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Kupczak, e-mail: sekretariat@ealeksandrow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 6875002. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.
 • możliwość poruszania się na stronie bez użycia myszki, kożystając z klawisza Tab

4. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

5. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

• Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym wyłącznie po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 84 6875002 lub na emial sekretariat@ealeksandrow.pl

6. Dostępność architektoniczna

• Siedziba Urzędu Gminy Aleksandrów znajduje się w jednym wielokondygnacyjnych budynku, zlokalizowanym w Aleksandrowie Drugim 380, 23-408 Aleksandrów
• Do budynku prowadzi jedno główne wejście- od frontu budynku
• Wjeście głównie nie posiada barier w postaci schodów i progów. Dla osób z wózkami dostępna jest część holu na parterze budynku.
• Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
• Na parkingu przy Urzedzie Gminy Aleksandrów nie wyznaczono, żadnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
• Szerokość głównych drzwi wejściowych jest dostosowana do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.
• Budynek nie posiada windy.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

7. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Kupczak.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 687 50 02.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  żądania zapewnienia dostępności można składać
drogą mailową:  sekretariat@ealeksandrow.pl 
skrzynka podawcza: /rtn7qn405s/skrytka
pocztą: Urząd Gminy Aleksandrów, Aleksandrów Drugi 380, 23-408 Aleksandrów
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę 
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

8. Informacje dodatkowe

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Część materiałów zamieszczonych na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, zdjęciami, plakatami, oraz infografikami nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed 2018-09-23.
 
Serwis BIP Urzędu Gminy Aleksandrów nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Strona internetowa biuletynu jest responsywna, umożliwia automatyczne dostosowanie wyświetlania do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
 

9. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: