Wójt Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Andrzej Borowiec
Aleksandrów 380
23-408 Aleksandrów
tel. 84 687 53 21 wew. 32

e-mail: sekretariat@ealeksandrow.pl

Obowiązki:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową gminy,
3) wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki,
4) opracowywanie projektów uchwał i przedstawianie ich Radzie Gminy,
5) organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy,
6) przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,
7) przedkładanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
8) ogłaszanie uchwał Rady Gminy w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,
9) reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
10)  wydawanie przepisów wewnętrznych w formie zarządzeń,
11)  udzielanie pełnomocnictw procesowych,
12)  podpisywanie umów i porozumień w imieniu Gminy,
13)  składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
14)  podejmowanie działań i czynności dla wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
15)  podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
16)  załatwianie interpelacji i zapytań zgłoszonych przez radnych,
17)  realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika oraz powoływanie Zastępcy Wójta,
18)  ustalenie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników Urzędu,
19)  rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu,
20)  ustalenie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania,
21)  wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
22)  udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta,
23)  czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
24)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty),
25)  sprawowanie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
26)  przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych,
27)  przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,
28)  wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
29)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady Gminy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: