Skarbnik Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dominika Szcząchor

Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 84 687 50 02 w. 47
Email:dominika.szczachor@ealeksandrow.pl


Obowiązki:

 1. Opracowanie projektu budżetu gminy i zapewnienie jego prawidłowego wykonania.
 2. Opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Wójta o jego realizacji oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie gminy.
 4. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości i ewidencji majątku gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.
 5. Kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej.
 7. Sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy.
 8. Udzielanie bądź odmowa kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
 9. Sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej nad organizacją obiegu dokumentów finansowych.
 10. Czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 11. Prowadzenie w ramach wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów:
  • w całości zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,
  • pełnej obsługi finansowo – księgowej,
  • pełnej obsługi płacowej,
  • archiwizowanie dokumentów księgowych i płacowych,
 12. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych należności związanych ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych, pracowników szkół i biblioteki oraz wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek z ubezpieczenia społecznego.
 13. Nadzór nad właściwym wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji udzielonych z budżetu Gminy.
 14. Nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej oraz gospodarką drukami ścisłego zarachowania.
 15. Prowadzenie ewidencji majątku Gminy.
 16. Prowadzenie nadzoru w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczanie wyników inwentaryzacji.
 17. Wykonywanie – określonych przepisami prawa – obowiązków w zakresie rachunkowości.
 18. Dokonywanie wstępnej kontroli w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 19. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 20. Przeprowadzanie kontroli finansowej w zakresie gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem.
 21. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynków i mienia Gminy.
 22. Opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 23. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem finansującym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 24. Przyznawanie i wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 25. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: