Poziomy recyklingu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

 Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

  • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
  • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szklo

10 12 14 16 18 20 30 40 50

Poziom osiągnięty w Gminie Aleksandrów

 18,8  34,96 35  51,8  36,32        

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami [%]

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane i rozbiórkowe

30 36 38 40 42 45 50 60 70

Poziom osiągnięty w Gminie Aleksandrów

 -  100 100  100  100        

 

 

Rok 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016 r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]

75 50 50 50 45 45 40 40 35

Poziom osiągnięty w Gminie Aleksandrów

36,4 36,45 39,9  21,6  0        

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: