Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2017

Aleksandrów, dnia 23.02.2017 r.

Znak postępowania: IGK.524.1.2017 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr XV/83/16 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Wójt Gminy Aleksandrów ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Aleksandrów w 2017 roku