ZAWIADOMIENIE o kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lutego 2024

ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE POSIADANYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469z późn. zm.), zgodnie z art.6 ust.1 i 5a nałożony został na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości niezamieszkałych, w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.


Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do:

  •  zawarcia umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej.

Nieruchomości niezamieszkałe to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, m.in.: sklepy, budynki usługowe i biurowe, warsztaty, kwiaciarnie, przedsiębiorstwa produkcyjne, instytucje pożytku publicznego i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

W związku z powyższym, przedsiębiorcy zobowiązani są do przedstawienia:

  •  kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne,
  •  kopii dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Dokumenty należy złożyć do dnia 29-02-2024 roku:

  •  osobiście do Urzędu Gminy, bądź
  •  przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ealeksandrow.pl

Po upływie wyznaczonego terminu upoważnieni przez Wójta Gminy Aleksandrów pracownicy, przeprowadzą kontrolę przedsiębiorców, którzy nie przedłożyli wymaganych dokumentów w wyżej wskazanym terminie.
Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na odbiór odpadów, powinni uczynić to niezwłocznie. Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) za brak ww. umowy na odbiór odpadów komunalnych, grozi kara grzywny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-02-29
Data publikacji:2024-02-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:737