EWIDENCJA I KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2024

EWIDENCJA I KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469) gminy mają obowiązek prowadzenia, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencji:

-        zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości i sposobu ich opróżniania;

-        przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

 

W związku z tym, proszę właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Aleksandrów wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków
do wypełnienia załączonego formularza zgłoszeniowego pod nazwą:

„FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ww. ustawy Wójt Gminy Aleksandrów ma obowiązek przeprowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając powyższe na uwadze bardzo proszę wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Aleksandrów o zrozumienie oraz niezwłoczne uporządkowanie spraw związanych
z gospodarką ściekami bytowymi na swoich nieruchomościach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku  gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zawarł jeszcze umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinien
to uczynić niezwłocznie.

Wypełniony formularz można przekazać w postaci elektronicznej na adres skrzynki
e-puap: /rtn7qn405s/SkrytkaESP  lub złożyć w Urzędzie Gminy Aleksandrów w pokoju nr 16.

Na terenie gminy Aleksandrów działają nastepujące fimy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni scieków i transportu nieczystości ciekłych :
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, tel. 84 688 18 47

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-31
Data publikacji:2024-01-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:414